Mapa Weba

Priznavanje prethodnog učenja

Pri upisu na studije Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija studenti mogu zatražiti priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih kroz formalno i neformalno obrazovanje te informalno učenje.

Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja temelji se na načelima jednake dostupnosti i pravednosti, jednake vrijednosti stečenih i priznatih skupova ishoda učenja, transparentnosti te osiguranja kvalitete.

Postupak priznavanja utvrđen je Pravilnikom o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci, a na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija provodi ga prodekan/ica. Zahtjev za priznavanje podnosi se na zadanom obrascu.


Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci   
Odluka o prijelazu s drugih sveučilišnih studija na Sveučilišni prijediplomski studij Informatika (2.6.2022.)
Zahtjev za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja